Startsida Umeå kommun

Plusresultat och minskad sjukfrånvaro inom gymnasieskolan

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett överskott på 4,7 miljoner kronor 2017. Inom gymnasieverksamheten finns det dock ett par skolor som har gjort minusresultat i förhållande till budget.

Det totala resultatet är bättre än prognosen som pekade på ett mindre underskott. Förbättringen finns inom gymnasieverksamheten och beror främst på högre intäkter än förväntat från Migrationsverket och att färre elever har valt att gå på en fristående skola. Två av gymnasieskolorna har underskott som bland annat beror på att det finns program som inte är fyllda och ekonomiskt hållbara. Ett antal åtgärder har gjorts som förväntas få effekt under det kommande året.

Minskad sjukfrånvaro

Mätvärdet för sjukfrånvaron visar en positiv utveckling och har i jämförelse med föregående år minskat från 5,5 procent år 2016 till 5,1 procent år 2017. Sjukfrånvaron och understiger nu nämndens målvärde på 5,2 procent. Minskningen har främst skett inom gymnasieskolan och gäller den långa sjukfrånvaron från dag 91 och mer. Korttidsjukfrånvaron ligger på en relativt konstant nivå inom hela verksamheten.

Fler elever tar examen

Av de elever som lämnade de kommunala gymnasieskolorna vårterminen 2017 nådde 90 procent av eleverna gymnasieexamen. Gymnasieskolorna har stärkt sin position och är näst bäst i landet i kommungruppen med jämförbara kommuner när det gäller andel elever som får en gymnasieexamen. Detta oavsett vilka parametrar som undersöks, gymnasieexamen efter tre eller fyra år, från högskoleförberedande eller yrkesprogram. När resultatet viktas mot socioekonomiska bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsnivå har de kommunala gymnasieskolorna bäst resultat i hela kommungruppen. Det framgår av ”Öppna jämförelser för gymnasieskolan” som genomförs varje år av Sveriges kommuner och landsting (SKL). En slutförd gymnasieutbildning är en avgörande faktor för ungdomars etablering i arbetslivet och för fortsatta studier.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
mejl

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.