Startsida Umeå kommun

Kungsgatan i centrala Umeå. Foto: Fredrik Larsson.

Godstrafik

Umeå kommun blev i juni 2016 antagen som partner i ett EU-projekt (URBACT-program) som heter Freight TAILS. Det övergripande temat för projektet är godstransporter inom stadsmiljö. Projekttid för Freight TAILS är maj 2016 till och med maj 2018.

Umeå kommun har under projekttiden med stöd och hjälp av ett lokalt godsnätverk jobbat fram Godstrafikprogram för Umeå centrum. Syftet och målet med Godstrafikprogrammet har utarbetats tillsammans med nätverket. Programmet har varit ute på samråd under december 2018.

Godstrafikprogrammet för Umeå centrum ska enligt plan antas av kommunfullmäktige under våren 2018.

Översiktsplanen som grund

I översiktsplanen finns även ett antal riktlinjer som styr kommunens trafikplanering och därmed även planeringen för godstrafik. Vi bedriver ett arbete för att flytta över fjärrgods från väg till järnväg och sjöfart. Detta blir möjligt bland annat genom de investeringar som har gjorts i ny godsbangård, i järnvägsnätet generellt och i Umeå hamn.

Inom staden finns också en tydlig styrning från översiktsplanen om att lokalisera transportintensiva näringar i första hand i anslutning till ringleden.

Översiktsplanens strategier och mål för godstrafiken i centrum konkretiseras i Godstrafikprogram för Umeå centrum.

Kontakt

Ställ frågor, lämna synpunkter eller gör felanmälan via webbformulär eller app

Allmänna trafikfrågor
090-16 14 60

Måndag–onsdag,
klockan 8.30–11.30

Har du frågor om kommunens övergripande planering av infrastruktur? Läs mer om stadsplanering och byggande.

Sidan har granskats 2018-12-12

Sidans kortadress: www.umea.se/godstrafik

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.