Startsida Umeå kommun
Lastbilar på torget

Leverans med lastbil på torget. Foto: Fredrik Larsson.

Program tas fram för hållbara godsleveranser

Umeå växer och förtätas och det medför att frågor om godstransporter i centrum har blivit mer aktuella. Därför tar Umeå kommun fram ett godstrafikprogram för Umeå centrum som ska bidra till en trygg och trafiksäker stad och minskad miljöpåverkan.

De utmaningar som ligger till grund för programmet är ett växande Umeå, trafiksäkerhet och gods i centrala Umeå, luftföroreningar och buller, ökning av e-handel, ökade avfallsmängder och godstrafiken i planeringen. Dessa sammanfattar kommunens omvärldsbevakning av gods nationellt/internationellt men framförallt i Umeå.

Ett godsnätverk för samverkan

I och med kommunens deltagande i Freight TAILS, ett EU-projekt tillsammans med åtta andra europeiska städer har Umeå fått möjlighet till en rivstart i frågan om godstrafiken i Umeå centrum. Ett steg i detta har varit att starta ett lokalt godsnätverk med representanter från transportörerna, handeln, fastighetsägarna, Upab, Vakin samt kommunen. Utmaningar, mål och åtgärder har arbetats fram inom nätverket i samband med diskussioner och workshops.

Tryggt, trafiksäkert och minskad miljöpåverkan

Tre mål finns fastslagna i översiktsplanen och i programmet. Målen handlar om att godset ska fungera väl på stadens villkor, bidra till en trygg och trafiksäker stad och inte minst, medföra en minskning av miljö- och hälsopåverkan.

För att kunna följa utvecklingen och nå målen ska olika åtgärder genomföras. Åtgärderna handlar om att skapa förutsättningar för en attraktiv stad genom säkra och effektiva godsleveranser, jobba med beteendepåverkan för att öka samspelet mellan de olika trafikslagen, skapa förutsättningar för att gods ska levereras med rena, tysta och energieffektiva fordon. Samverkan med externa aktörer och att höja kompetensen angående godstrafik, är ytterligare viktiga åtgärder.

– Med ett godstrafikprogram för Umeå centrum tar vi nu första steget för att lyfta godstrafikens utmaningar i en så pass snabbt växande stad som Umeå är, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman.

Det är första gången Umeå tar fram ett program som speciellt inriktar sig mot godstrafik. Detta program som fokuserar på centrum är ett första steg i att ta fram ett godstrafikprogram för hela Umeå kommun. Programmet tar sikte på tiden fram till 2025 och ska följas upp vart tredje år.

Godstrafikprogrammet går nu till kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Lina Samuelsson
projektledare
Umeå kommun
090-16 53 88
lina.samuelsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.