Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast onsdag 6 mars 2019..

Planområdet ligger inom stadsdelen Tomtebo, cirka 7 km från Umeå centrum och består av Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande, med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

Planförslaget följer till stor del inriktningar och intentioner i översiktsplanens fördjupning för Nydala. Planförslaget avviker från översiktsplanen i och med att det föreslår att del av Nydalas rekreationsområde som ligger närmast Täfteåvägen planläggs för bostads- och verksamhetsändamål.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2019-02-13 till 2019-03-06.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • bilagor.

Handlingarna finns här:

  • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/tomtebogard
  • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
  • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan, (ingång från Storgatan).

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2015/01732 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast onsdag 6 mars 2019.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Kontakt

Nelli Flores Nilsson
planarkitekt
Detaljplanering
090-16 14 18
nelli.nilsson@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess

Detaljplanens projektsida:
www.umea.se/tomtebogard

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.