Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Täfteå 10:161 samt del av Täfteå 5:19, 5:31,10:64

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Täfteå 10:161 samt del av Täfteå 5:19, 5:31, 10:64. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 30 november 2018.

Planområdet ligger i Täfteå, cirka 12 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Täfteå 10:161 samt del av Täfteå 5:19, 5:13, 10:64. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planförslaget följer inte inriktning och intentioner i översiktsplanen. Därav handläggs ärendet med utökat förfarande.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2018-11-08 till 2018-11-30.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • samrådsredogörelse
 • naturinventering
 • bullerutredning
 • revirkartering av storspov.

Handlingarna finns här:

 • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/taftea1064
 • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
 • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan
  (ingång från Storgatan)

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2015/02276 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 30 november 2018

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Kontakt

Magdalena Blomquist
biträdande planchef
Detaljplanering
090-16 13 53
magdalena.blomquist@umea.se

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
Läs mer på www.umea.se/planprocess.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.