Startsida Umeå kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Tavelsjö 6:30 och 6:32 i Tavelsjö, Umeå kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Tavelsjö 6:32 och del av 6:30 (Dnr: BN-2017/01648). Bedömning av behov att upprätta en miljöbedömning
enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen.

Planens beteckning:

Detaljplan för Tavelsjö 6:30 och 6:32, Tavelsjö, Umeå kommun, Västerbottens län.

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att ändra användning från allmänt ändamål och jordbruksändamål till bostäder samt möjliggöra avstyckning av mark för bostadsändamål.

Existerande planer:

Gällande översiktsplan:

Tavelsjö omfattas av Tematiskt tillägg för landsbygden. Den övergripande målsättningen i tillägget är att landsbygden ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv och besökare där hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer är i fokus. I tillägget anges vidare att det ska råda en positiv grundinställning till nylokalisering av verksamheter och
permanentbebyggelse på landsbygden. Tavelsjö ligger inom vad som i tillägget kallas tillväxstråk där kommunen ska planera för ökad tillväxt, utveckling och bebyggelse för att skapa underlag för service och kollektivtrafik.

Detaljplanens syfte är förenligt med det tematiska tillägget för landsbygden.

Gällande detaljplaner:

Planområdet omfattas av Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Tavelsjö kyrkby som vann laga kraft 1977-02-01. Planen reglerar att marken inom planområdet får användas för allmänt ändamål och bostadsändamål.
I öster gränsar planområdet till fastigheter Tavelsjö 6:20 som omfattas av Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:29. Den vann laga kraft 2012-12-21 och reglerar att marken inom planområdet får användas för bostäder och kontor.

Planprogram:

Planprogram för fastigheten Tavelsjö 6:22 m.fl. togs fram i november 2015. Fokus ligger i första hand på Tavelsjö 6:22, men närområdet (planområdet för denna detaljplan) berörs. Programmets slutsatser är att det är önskvärt att de centrala delarna av Tavelsjö förtätas och utvecklas genom bostadsbebyggelse och lokaler för småskalig handel/hantverk/service. Stor hänsyn måste dock visas mot jordbruksnäringen, liksom natur- och kulturmiljön.

Genomförda miljöbedömningar:

Inga tidigare miljöbedömningar har genomförts.

Tidigare miljöutredningar:

Inga tidigare miljöutredningar har genomförts.

Beslut:

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12 § § miljöbalken (MB) bedöms därför inte behöva genomföras. (Efter att planbesked lämnades i december 2017 har förordning (1998:905) upphävts och ersatts med miljöbedömningsförordningen (2017:966). Den äldre förordningen gäller dock för miljöbedömningen av denna detaljplan eftersom att den
påbörjades innan den nya förordningen trädde i kraft.)

Motivering till beslut:

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av den miljöpåverkan som kan antas uppstå när detaljplanen genomförs. Utifrån genomgången finns det följande motiv till beslutet i sammanfattning:

Enligt genomgången finns det inte någon anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller sammanvägning av de faktorer då det finns risk för inverkan leder till slutsatsen att den sammanlagda inverkan kan jämföras med betydande miljöpåverkan.

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.

Detaljplanens genomförande medför inte negativ påverkan på något riksintresse.


Behovsbedömningen i sin helhet finns tillgänglig via detaljplanens projektsida.

Kontakt

Clara Ganslandt
planchef
090-16 23 50
clara.ganslandt@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.