Startsida Umeå kommun

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla, alltid. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Umeå kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Utgångspunkten för arbetet är FN:s konvention om mänskliga rättigheter som bland annat handlar om att

  • alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter
  • alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land
  • vi ska skydda människor så att de kan känna sig trygga och säkra
  • Sveriges lagar och domstolar ska behandla alla människor lika
  • vi ska kunna resa fritt inom våra länder och till andra länder
  • vi ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder
  • vi ska själva få bestämma över våra egna liv och gifta oss med vem vi vill
  • vi ska få tycka vad vi vill och tro på vilken gud vi vill
  • vi ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, och lär sig att läsa och skriva.

Umeå kommuns arbete med de mänskliga rättigheterna

I Umeå ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Därför arbetar vi aktivt med bland annat jämställdhet och tillgänglighet. Vi följer också lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som innebär skyldigheter för Umeå kommun och rättigheter för dem som tillhör dessa grupper. Här läser du mer om strategier för jämställdhet och tillgänglighet.

Kontakt

Cathrin Alenskär
internationell strateg
Umeå kommun
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Sidan har granskats 2018-03-08

Sidans kortadress: www.umea.se/mr

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.