Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 29 oktober

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen, klockan 9–10, besvaras interpellationer.
Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Ledamöternas placering
 2. Justering och fastställande av dagordning
 3. Sammanträdets öppnande
 4. Val av valberedning, ordförande och vice ordförande i valberedningen
 5. Val av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande
 6. Interpellation: Avtalet om fotbollshallen; Lennart Arvidsson (V)
 7. Interpellation: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)
 8. Motion 17/2018: Skärp kontrollen av försörjningsstöd; Igor Jonsson (M)
 9. Motion 20/2018: Åldersmässigt rättvist försörjningsstöd;
  Saasha Metsärantala (FI)
 10. Delårsrapport januari–augusti 2018
 11. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige
 12. Ändring av politisk organisation
 13. Ändring och tillägg i arvodesreglemente för förtroendevalda, mandatperioden 2019–2022
 14. Ny förvaltningsorganisation
 15. Umeåregionens brand- och räddningsnämnd: Tilläggsyrkande avseende investeringsmedel
 16. Äskande om investeringsmedel för inventarier och utrustning till Maja Beskowsskolan, och utifrån volymökningar
 17. Fritidsnämnden: Begäran om investeringsmedel 2018
 18. Lån till Röbäcks 4H
 19. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamheter enligt miljöbalken
 20. Åtgärdsprogram, vitryggig hackspett
 21. Antagande: Detaljplan för fastigheten Grisbacka 2:57 med flera, Västerslätt, Umeå kommun
 22. Plan för exploateringsverksamheten
 23. Namnsättning bostadsområde i Röbäck: Söråkern
 24. Namnsättning av område i Röbäck/Skravelsjö: Röbäcksliden
 25. Remiss: Ansvar för regional kollektivtrafik i regionkommunen
 26. Ny medlem i Samordningsförbundet Umeåregionen
 27. Redovisning av motioner 2018
 28. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige 2018
 29. Anmälningsärenden

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar klockan 13.00–13.15.

Ledamöterna fotograferas under dagen.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-10-19

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.