Startsida Umeå kommun
Sedlar

Starkt resultat för Umeå kommun

Umeå kommuns resultat 2017 blev 259 miljoner kronor (mnkr). Det är det starkaste resultatet på flera år och en förbättring med 174 mnkr jämfört med föregående år.

– Både kommunen och bolagen har gjort ett starkt 2017, men vi ska också ha med oss att resultatet till stor del beror på intäkter av engångskaraktär, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på sådana intäkter är 80 mnkr genom avslutandet av projektet Entré Syd (Söderslätts handelsområde), 11 mnkr från försäljningen av Scharinska villan och 17 mnkr som gäller försäljning av tomten Mården.

Intäkterna från kraftverksamheten var 120 mnkr (76 mnkr över budget), vilket till stor del förklaras av ett högt försäljningspris.

Investeringar med egna medel

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning motsvarar cirka 4 procent.

– Med den nivån klarar vi av att finansiera investeringar i bland annat skola och omsorg med egna medel, säger Hans Lindberg.

163 miljoner till resultatutjämning

Kommunen kan för första gången sedan möjligheten infördes 2013 avsätta pengar till en resultatutjämningsreserv, RUR. Det är enkelt uttryckt ett ”sparande i ladorna” för att kunna utjämna i sämre tider. Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunfullmäktige är att avsätta 163 mnkr till RUR, vilket är maximalt utifrån kommunallagens balanskrav.

God utveckling

Trenden är positiv på flera sätt. Till exempel var kostnadsökningen 11,9 procent under perioden 2012–2016, att jämföra med 19,8 procent under perioden 2007–2011. Om den högre takten hade fortsatt, skulle kostnaderna 2016 ha varit 210 mnkr större än faktiskt utfall.

– Verksamheterna har gjort ett bra jobb med att hålla nere kostnaderna, vilket också visar sig i resultatutvecklingen de senaste åren, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Översikt 2014–2017


2014

2015

2016

2017

Kostnadsökning (%)

5,4

4,1

3,2

2,1

Resultat (mnkr)

–76

–42

85

259

Nettoinvesteringar (mnkr)

811

742

777

649

Skuldförändring (mnkr)

240

236

276

–13

 

Resultat för koncernen

Resultatet för Umeå Kommunföretag AB är 1 125 mnkr (267 mnkr föregående år). Resultatförbättringen beror främst på Bostadens försäljning av fastigheter, som resulterade i en reavinst på 874 mnkr.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Monica Fryxå
redovisningschef
090-16 11 60
monica.fryxa@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.