Startsida Umeå kommun

Tyck till om förslag för uppdaterade miljömål

Arbete pågår för att uppdatera de lokala miljömålen. Vi vill gärna ha dina synpunkter, lämna dem senast söndag 16 september. Kommunen och kommunala bolag har tillsammans tagit fram ett första förslag på övergripande mål, delmål, aktiviteter och indikatorer. Under hösten ska förslaget remissas i de politiska nämnderna.

Vi undrar:

 • Vad kan du/ni bidra med för att nå målet?
 • Har du förslag/synpunkter på de föreslagna målen?

Läs förslag till uppdaterdade lokala miljömål

De miljömål som visas nedan är förslag på miljömål som ännu inte är politiskt antagna så de kan komma att förändras under arbetets gång. Inom fem områden föreslås ett övergripande mål och ett antal delmål. Längst ner på sidan hittar du en länk till en enkät där du kan lämna dina synpunkter.

God bebyggd miljö

Vi utvecklar en attraktiv och hälsosam kommun med stadigt minskande miljöbelastning

 • År 2025 har motorfordonstrafiken per invånare minskat i Umeå tätort jämfört med 2018.
 • År 2025 är andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans minst 65 % av alla resor för boende inom Umeå tätort.
 • Luften i Umeå är så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 
 • År 2025 är de gröna områdena utvecklade i Umeås bebyggelse genom att vi skapar nya parker och gröna offentliga rum som är lättillgängliga och inbjudande mötesplatser för alla umebor. Nya gröna stråk och ekologiska korridorer säkerställer god social, ekologisk och ekonomisk funktion i staden. Befintliga parker och naturområden utvecklas kontinuerligt.
 • År 2025 har Umeås invånare god tillgång och tillgänglighet till parker, torg och rekreationsmiljöer med god ljudmiljö.
 • I Umeå bygger vi hus med god kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar.
 • År 2019 antas ett lokalt miljömål för kulturmiljöns roll vid Umeås utveckling av en attraktiv och hållbart växande kommun.
 • Det ska vara enkelt för Umeåborna att göra hållbara (och giftfria) val som är resurssnåla, smarta och mer inriktade på kvalitet.

Biologisk mångfald

Vi värnar naturen så att den ger oss det vi behöver

 • Värdefulla våtmarker bevaras och undantas från exploatering eller annan negativ påverkan.
 • Kommunala skogar brukas skogscertifierat så att 50 procent av skogarna är yngre än 50 år. Grot-uttag sker endast i begränsad omfattning.
 • Alla grundskolor ska erbjudas möjlighet till en skolskog.
 • Vi bidrar till biologisk mångfald och till att arter inte försvinner från Umeå flora och fauna
 • Vi ska integrera och synliggöra ekosystemtjänster så att vi får det vi behöver från naturen. 
 • Arealen brukad jordbruksmark ska i möjligaste mån inte minska jämfört med 2005 års nivå.
 • "Inom Umeå kommun finns goda förutsättningar för vinterbete och rennäring som beaktas i alla relevanta beslut.
 • Kommunala skogar som är utpekat viktiga för rekreations-, natur- och friluftsvärden bevaras och utvecklas på lång sikt. 

Klimat

Vi är fossilfria till 2040

 • Fossiloberoende fordonsflotta. Målår 2030.
 • Fossilfri kommunkoncern. Målår 2030.
 • Fossilfri kollektivtrafik. Målår 2020.
 • År 2025 ska utsläppet av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med 50 procent jämfört med utsläppt mängd år 1990. Målår 2025.

Vatten

Vi ska värna om vattnet som en livsviktig resurs

 • Kommunens vattentäkter ska ha ett gott skydd
 • Allmänhetens tillgänglighet till kustens strandlinje ska inte minska.
 • Våra vattendrag ska ha goda förutsättningar för ett rikt växt - och djurliv.
 • Umeå kommun ska främja kalkuppföljningen
 • Kommunens yt- och grundvatten ska ha minst god status

Giftfri miljö

Vi ska minska förekomsten av ämnen som har en negativ påverkan på hälsa eller miljö

 • Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska minska.
 • Barns och ungas exponering för hälsofarliga ämnen ska minska.
 • Utsläpp av kemikalier och plast till miljön, sjöar och vattendrag ska minska.
 • Senast år 2022 ska särskilt farliga kemikalier ersättas eller fasas ut.
 • Senast år 2025 är förorenade områden med mer än en måttlig risk undersökta och vid behov åtgärdade. 

Lämna dina synpunkter via en webbenkät

Lämna dina synpunkter på de lokala miljömålen i en webbenkät som är öppen under tiden 15 juni - 16 september. Synpunkterna som kommer in ska redovisas på olika sätt i det fortsatta arbetet under hösten, så att de blir en del i beslutsprocessen.

Öppna sidan med webbenkäten 

Kontakt

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26 
070-388 16 43 katharina.radloff@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.