Startsida Umeå kommun

Trädinventering i Umeå

Umeå kommun är med i ett projekt som drivs av SLU, där inventering av träd sker i städer runtom i landet. Projektet heter I-tree Sverige och genomförs för att kartlägga hur träden bidrar till ekosystemtjänster, till exempel att de tar upp vatten som annars skulle belasta våra vatten- och avloppssystem. Inventeringen ger även en ekonomisk värdering av själva ekosystemtjänsterna.

Inventeringen sker på cirka 200 slumpvis utlagda ytor inom staden. Det innebär att förutom kommunal mark ingår också till exempel privata villatomter och samfälligheter. Vi frågar alltid markägaren innan vi inventerar på privat mark.

Inventeringen innebär att vi bland annat mäter stammens diameter, trädets höjd och storleken på trädkronan.

Kontakt

Umeå kommun
Gator och parker
gatorochparker@umea.se

Mer information